Press "Enter" to skip to content

Categorie: Nieuws

Jong VLD Brugge doet voorstellen om Brugse ‘bruggenmiserie’ op te lossen

Uit cijfers van Waterwegen en Zeekanaal (september 2011) blijkt dat het aantal schepen op de Brugse ringvaart vorig jaar opnieuw is gestegen. 5.694 schepen passeerden Brugge. Tweeduizend van deze schepen zijn plezierboten. Dit komt neer op 35%.

Iedere Bruggeling zag dit vertaald in meer open bruggen die gevolg gaven tot lange files en veel hinder.

De Brugse jonge liberalen hebben daarom een aantal concrete voorstellen gebundeld die, bijna allen op korte termijn, kunnen leiden tot minder verkeershinder langs de Brugse ring.

1) De uren in dewelke de bruggen niet open mogen gaan (3maal daags 30 min – 7.50 en 8.20 uur, 11.55 en 12.25 uur en 17 en 17.30 uur) moeten correct toegepast worden. De regeling dient ook uitgebreid te worden. De ochtend- en avondspits duurt immers langer dan 30 min! Wat ook vergeten wordt, is dat als een brug 10 min open staat, er een file gecreëerd wordt die niet in een half uur opgelost is.

2) De recentelijk aangebrachte signalisatie verdient nu al een aanpassing. Het systeem moet intelligenter gemaakt worden. De borden dienen U aan te tonen welke route U het best neemt om een open brug te vermijden. Daarvoor zijn er slimmere en nog meer borden nodig. Indien zichzelf aanpassende signalisatie niet mogelijk is, dienen de uren waarbij hoger risico is op openstaande bruggen op vaste borden aangegeven te worden, zodat geanticipeerd kan worden.

3) De pleziervaartuigen moeten in groep Brugge passeren. Er moet duidelijk gecommuniceerd worden dat er enkel op bepaalde tijdstippen, uiteraard buiten de spits, door pleziervaartuigen langs Brugge gevaren kan worden. Ook dit moet duidelijk aangegeven worden door signalisatie. Door de bootjes in groep te laten passeren, kan het voortdurend op en neer laten van de bruggen vermeden worden.

4) Nachtvaart moet verder gepromoot worden.

5) Nieuwe, sneller draaiende bruggen moeten gebouwd worden rond de ringvaart en er moet dringend werk gemaakt worden van een definitieve hoge brug aan Steenbrugge.

6) Er moeten beslissingen genomen worden over de noordelijke ontsluiting via het water van de Zeebrugse haven. Jong Vld is voorstander van een verbreding van het Schipdonkkanaal, met respect voor de natuur.
Voorzitter Jasper Pillen en gemeenteraadslid Severine Maes: “De Brugse jonge liberalen geloven in de vrachtvaart, een ecologische verantwoorde manier van transport. Jong Vld Brugge is een absoluut verdediger van de Zeebrugse haven. Met de bovenstaande voorstellen denken we dat het evenwicht tussen de haven, de natuur en de Brugse leefbaarheid beter gegarandeerd kan worden!”

Jong Vld Brugge pleit voor meer openbare toiletten in Brugse binnenstad

Jong Vld Brugge voerde actie op ’t Zand om het Brugse stadsbestuur te wijzen op het gebrek aan openbare toiletten in de Brugse binnenstad. Zowel de vele bezoekers als de inwoners zijn hiervan de dupe. “De Brugse horeca is het terecht beu dat veel mensen gebruik maken van hun sanitair zonder iets te consumeren of zelfs zonder hier om te vragen. Aan de andere kant blijft het klachten regenen van Bruggelingen die geconfronteerd worden met wildplassers” aldus voorzitter Jasper Pillen.

De Brugse jonge liberalen zien verschillende problemen. Voorzitter Jasper Pillen somt op: “Er zijn te weinig openbare toiletten, ze sluiten te vroeg ’s avonds en zijn meestal zeer slecht aangeduid. Door de afbraak van het paviljoen op ’t Zand is bijvoorbeeld het toilet in de ondergrondse parking onvindbaar.”

Gemeenteraadslid Severine Maes steunt de actie van Jong Vld: “De stad heeft geïnvesteerd in enkele urinoirs in de uitgaansbuurten. Deze kunnen natuurlijk ook overdag gebruikt worden door de mannelijke bevolking. Vrouwen moeten echter op zoek gaan naar de zeer beperkt aanwezige en slecht aangeduide openbare toiletten. Ook andersvaliden hebben het absoluut niet makkelijk. Al voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 ging de Stad dit probleem aanpakken. Het is ondertussen ‘hoogdringend’,” besluit Maes met een kwinkslag.

De Brugse jonge liberalen vragen de stad dan ook snel in te grijpen. Penningmeester Thomas Wybo, die de klachten van de horeca-uitbaters op ’t Zand noteerde, meent dat er een voorbeeld kan genomen worden aan de cabines die overal in bijvoorbeeld Parijs en Berlijn te zien zijn: “Voor 50 cent kan je naar een in het straatbeeld onopvallende cabine naar het toilet gaan: goedkoop, overal te vinden en door het zelfreinigend systeem erg hygiënisch”.

Jong Vld Brugge vraagt herziening verkeerssituatie Scheepsdalebrug

De opening van de Scheepsdalebrug is een ware verademing voor de inwoners van Kristus Koning en Sint-Pieters, zowel de bereikbaarheid als de mobiliteit in beide deelgemeenten is aanzienlijk verbeterd. De Brugse jonge liberalen zijn altijd voorstander geweest van dit project en waren dan ook aanwezig op de opening van de brug.

Jong VLD Brugge meent echter dat de verkeerssituatie op en rond de brug nog kan verbeteren. Bestuurslid en buurtbewoner Tommy Braet legt uit: “Er schort iets aan de verkeersdoorstroming. De verkeerslichten voor en op de Scheepsdalebrug zijn niet optimaal op elkaar afgesteld. Wanneer men voor de brug voor een rood licht staat springt deze op de brug op groen. Omgekeerd, wanneer men groen heeft voor de brug staat men voor rood op de brug.” Jong VLD Brugge wil dan ook dat deze lichten op elkaar afgestemd worden: gelijktijdig groen voor en op de brug zou voor een efficiëntere verkeersdoorstroming zorgen.

Ten tweede pleiten de Brugse jonge liberalen voor duidelijkere verkeersmarkeringen. Voorzitter Jasper Pillen: “De busstrook aan de rechterkant van de brug zorgt vaak voor verkeerschaos. Automobilisten kunnen niet duidelijk zien vanaf wanneer ze rechts kunnen voorsorteren en weten vaak niet, door de aanwezigheid van de busbaan, waar dit mag gebeuren. De wegmarkeringen moeten daarom vroeger aangebracht worden en duidelijker de mogelijkheden voor de automobilisten aangeven”.

Tot slot stellen Pillen en Braet de aanleg van een busstrook op deze locatie in vraag. “Op een dergelijke drukke invalsweg de al beperkte ruimte opofferen aan een busstrook lijkt ons geen ideale oplossing” stellen de beide jonge liberalen. Ze verwijzen onder meer naar de Baron Ruzettelaan waar deze fout ook werd gemaakt en vragen het Brugs stadsbestuur en het Vlaams Gewest omzichtig om te springen met de aanleg van deze busbanen in de toekomst.”

Jong VLD Brugge vraagt extra plaatsen voor studerende jongeren in bibliotheek

Nu de eerste maand van de zomervakantie gepasseerd is komt de 2de zit voor alle studenten hoger onderwijs met rasse schreden naderbij. Een belangrijk aspect in het slagen is het zorgen voor een goede studieomgeving. Door de inherente kenmerken van een bibliotheek (stilte, rust, voldoende naslagwerken, internet, …) zullen velen opnieuw hun toevlucht zoeken in een bibliotheek. Doordat de kleinere vestigingen vaak sluitingsperiodes hebben in de zomermaanden komen de meeste studenten blokken in de Biekorf.

De Biekorf is dus erg belangrijk in de 2de zittijd van vele Brugse studenten. Jong Vld vraagt dan ook aandacht om het dreigend capaciteitsprobleem aan te pakken. “Ondanks de recente renovatie is het nu al, aan het begin van de blokperiode, zoeken naar een plaatsje. Het is absoluut te betreuren dat er in de plannen van de renovatie geen rekening gehouden worden met de vraag van de Brugse Jeugdraad tot capaciteitsuitbreiding” aldus Jonas Vanhauter, ondervoorzitter en zelf één van de blokkende studenten in de Biekorf.

“Vorige week waren er nog alarmerende berichten in de nationale media over het sterk stijgend aantal studenten met herexamens. Als je dan weet dat het aantal studenten in Brugge ook explodeert, is de noodzaak naar extra infrastructuur om goed te kunnen blokken duidelijk. Daarenboven zijn er, volgens gegevens van de Jeugdraad, in de maand juni een toenemend aantal middelbare school studenten” aldus voorzitter Jasper Pillen.
De Brugse jonge liberalen vermelden ook het toegenomen aantal ‘blokweken’ als een goede reden extra ruimte vrij te maken: “Studenten blokken sinds de invoering van het semestersysteem nu in december-januari en mei-juni en dus ook, helaas, in augustus” aldus Jonas Vanhauter.

Jong Vld Brugge verwijst tot slot nog naar het plan “Studeren in Brugge” dat de Brugse Jeugdraad recentelijk voorstelde en waarin ze al aandacht vroegen voor deze problematiek. “Het bewijst dat de Brugse Jeugdraad een degelijke studie heeft gemaakt en dat de klachten dus gekend zijn” aldus nog voorzitter Pillen.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=TF3DUAK3