Duidelijke timing dossier hoogspanningskabel

Elia organiseerde op 7 maart een infomarkt in Brugge over het project van de nieuwe 380kV-hoogspanningsleiding. Zoals u zich waarschijnlijk nog kunt herinneren, werd toen na massaal protest vermeden dat deze nieuwe lijn boven Koolkerke ging passeren. Uiteindelijk werd de nieuwe 380kV-lijn ondergronds te noorden van Koolkerke gebouwd. Ook werd beloofd dat de bestaande 150kV-lijn afgebroken zal worden eens de nieuwe ondergrondse lijnen operationeel zullen zijn.

Op de infomarkt van 7 maart heeft Elia voor het eerst de timing bekend gemaakt van deze voor Koolkerke belangrijke werken. Deze is als volgt:

    • Begin 2018 starten de werken om de bovengrondse 150 kV-lijn die vertrekt aan het Zuidervaartje af te breken. Hiervoor moet de nieuwe 380 kV-lijn afgewerkt zijn. Daarna zal een nieuwe, ondergrondse 150 kV-lijn aangelegd worden onder de berm van de Damse Vaart langs de Noorweegse Kaai.
  • In 2019 zal dan begonnen worden met de afbraak van de bestaande bovengrondse 150 kV-lijn die Koolkerke overspant. Deze werken zouden relatief snel afgewerkt moeten worden. Eind 2019 – begin 2020 zouden de kabels en de masten weg moeten zijn uit Koolkerke.

 

Ik volg dit dossier al jaren van dichtbij op en zal dit blijven doen. Ik hield er daarom u te informeren over deze nieuwe informatie en over de aangekondigde timing.

 

Oplossing Vlamingdam – St. Jorisstraat in zicht?

Ik vraag al jaren aandacht voor deze problematiek. In de gemeenteraad van juni 2016 werd mijn interpellatie over de verkeerssituatie op de as Vlamingstraat – St. Jorisstraat – Vlamingdam besproken. De cijfers die hierop werden verkregen via een schriftelijke vraag tonen aan dat er een scherpe stijging is op het vlak van materiële en ook letselongevallen. De cijfers zijn duidelijk: bijna elke maand zijn er 2 schadegevallen en de as is zowel de recordhouder als de sterkste stijger op vlak van schadegevallen, ongevallen en gewonden (!).

De verschillende problemen (snelheid, bussen, trillingen, ongevallen, …) zijn aan bod gekomen.

 De Burgemeester was, in tegenstelling tot eerder in juni toen ik de problematiek aanhaalde, duidelijker in z’n antwoorden. Positief is ook dat de antwoorden in de lijn liggen van wat de delegatie bewoners te horen kreeg.

13322114_1418638624828767_3402402388230883485_nEr werd het volgende gemeld:

- de werken aan de Katelijnestraat worden momenteel gepland. Daarna zou het aan de beurt zijn om de as Vlamingstraat – St. Jorisstraat - Vlamingdam opnieuw in te richten, te beginnen met de riolen. Dan zouden ook infrastructuur-aanpassingen aan de straat kunnen aangebracht worden. Dit zal helaas nog tijd vragen, een timing kon niet gegeven worden.

- de wegendienst kreeg de opdracht om relatief snel te onderzoeken wat er kan gebeuren op korte en middellange termijn. De burgemeester kon geen timing geven maar beseft dat er voortgedaan moet worden. We hebben alvast gemeld dat we de druk gaan hooghouden.

- zoals u hebt kunnen lezen is er heel wat te doen in heel Brugge over de bussen. Er werd meermaals gezegd dat er wordt gezocht naar een eerlijke spreading en dus oplossing voor oa de straten. Ook dit gaan we opvolgen.

Positief is dus dat de druk van de bewoners en van enkele raadsleden lijkt te werken. We houden de situatie op de as alvast zeker op de agenda.

 

Positieve evaluatie openbare BBQ – hopelijk snel extra plaatsen!

Brugge heeft het gebruik van de eerste en voorlopige enige openbare BBQ positief geevalueerd. Ik kreeg dit als antwoord op mijn vraag hierover. 160920 Pillen antw-openbare barbecues

14064076_1522896834402945_1101203333532954582_nDe BBQ is gelegen in het Ruzettepark, rechtover de Brugse brandweerkazerne, aan de Vesten. De opvangbak voor as levered wat problemen op maar werd door de bevoegde diensten aangepast.

Op mijn vraag om een openbaar toilet te installeren – een steeds terugkerend probleem in Brugge – werd niet ingegaan. De stad verwijst naar de toiletten in het stadsgebouw aan de overkant van de Ring. Dit lijkt me geen afdoende oplossing.

Op mijn vraag of er nieuwe locaties zullen bepaald worden om BBQ’s te installeren werd positief geantwoord, de stad onderzoekt momenteel een optie te Sint-Andries. Hopelijk is dit de start van een grote uitrol want ik ben ervan overtuigd dat deze plaatsen en faciliteiten mensen bij elkaar brengen!

 

Oplossing voor kruispunten R30 – Generaal Lemanlaan – Nijverheidsstraat zijn nodig.

De ochtendfiles, vaak tot aan het G. Roelandtsplein, zijn vanaf 1 september ook terug. De lange files en vaak onveilige fietssituatie verdienen dan ook de nodige aandacht.

De knelpunten zijn dubbel en versterken elkaar:

1)      Uitkomend verkeer uit de Nijverheidsstraat in 3 richtingen. De sterke groei van het woningaanbod in deze buur versterkt uiteraard de verkeersstroom.

2)      Bijna alle fietsers komende uit de Generaal Lemanlaan moeten het kruispunt kruisen zodat er voortdurend conflicten zijn met afslaande wagens naar rechts richting Kruispoort. Het éénrichting maken van de Nijverheidstraat, een verdedigbare ingreep, maakt dat de verkeersstroom nog toegenomen is.

“De vele tientallen fietsers die plaatsnemen in het voorsorteervak en rechts van de wagens op het fietspad verhinderen het afslaand verkeer. Overigens leidt dit, niet zelden met vrachtwagens, tot een zeer gevaarlijke situatie” aldus Open Vld. De problematiek doet zich voornamelijk voor in de spits.

14212036_955102637952529_4736513249823514850_n

Daarom stelt Open Vld een aantal concrete maatregelen voor:

  1. Gemeenteraadslid Jasper Pillen, die het probleem al aankaartte in de stedelijke werkgroep verkeer, pleit voor een aparte cyclus van de verkeerslichten die moet aangebracht worden voor de fietsers. Deze moet starten een tiental seconden voor die van de wagens komende van de Generaal Lemanlaan.
  2. Daarenboven moet tussen het kruispunt R30 – Generaal Lemanlaan en het kruispunt Generaal Lemanlaan – Nijverheidsstraat een verkeerslicht voor de fietsers aangebracht worden. Dit licht dient ‘rood’ aan te geven voor het fietsend verkeer enkele seconden voor dat de auto’s ‘groen’ krijgen. “Op die manier wordt het afslaand autoverkeer gescheiden van het doorgaand fietsverkeer. Deze lichten zouden enkel moeten werken in de spitsuren” stelt Michiel Vanroose.
  3. Het licht ter hoogte van het kruispunt Generaal Lemanlaan – Nijverheidsstraat moet steeds werken bij activatie door een bus die komt uit de Nijverheidsstraat. “Dit is nu niet altijd het geval” getuigt Dirk Augustyn.
  4. Tot slot zou het ‘s ochtends langer groen moeten zijn komende uit Assebroek voor zowel de fietsers als de auto’s. In de avondspits zouden dan het groen komende vanuit de Gentpoort langer moeten duren. “Iedereen ziet dat de verkeersstroom ‘s ochtends meer uit Assebroek komt en ‘s avonds meer uit de binnenstad. Slimme verkeerslichten moeten daarop inspelen” stelt Peter De Zutter.
 

Wanneer nieuwe en slimme borden voor Ringvaart?

Ik heb de bevoegde Vlaamse administratie gevraagd om dringend de borden te herstellen die info geven over het al dan niet open staan van de Brugse bruggen. Sinds een aantal dagen zijn de borden defect. De info over de situatie aan de bruggen is niet leesbaar.

Ik maakte meteen ook van de gelegenheid gebruik om nogmaals mijn oproep te herhalen om ten eerste meer en ten tweede ‘slimmere’ borden te plaatsen.

IMG_4629Ten eerste moeten er meer borden komen. De gebruikers van de Generaal Lemanlaan of de Koolkerkse Steenweg blijven verstoken van dit informatiemiddel, zelfs jaren na de installatie van de eerste borden. Ook Sint-Kruis wordt niet bediend. In het geval van de Generaal Lemanlaan en de Koolkerkse Steenweg is het nochtans voor een vlotte doorstroming van belang dat de wagens die vanuit deze twee straten de R30 oprijden duidelijk weten op welke manier ze het vlotst het standscentrum kunnen bereiken. Iemand die van Assebroek komt moet duidelijk weten of de Kruispoort dan wel de Katelijnepoort het best gebruikt kan worden.

Ten tweede moeten er ‘slimmere’ borden komen. Nu zijn maar liefst 5 mogelijkheden aangeduid op het scherm (groen, oranje, blauw, rood en rood met aftellende seconden). Dit is duidelijk teveel. Het moet de bedoeling zijn dat in één oogopslag de bestuurders weten welke richting ze moeten nemen. Daarnaast bieden de borden geen oplossing voor een ander probleem: de borden tonen niet aan welke richting de boot vaart en welke route je dus als bestuurder moet nemen. Het gebeurde met het oude systeem al te vaak dat wagens die de pijlen volgden naar een openstaande brug geconfronteerd werden met een brug die opengaat wanneer zij aankomen aan de brug. Het nieuwe systeem zou de te volgen richting, afgaande op de beweging van de boot die passeert, moeten aangeven.
Concreet: een boot vaart van Oostende naar Gent. Bij passage aan de Krakele zal het systeem aanduiden dat deze brug zal draaien. Kort daarop zal ook de Warande en de Dampoort opengaan. Als bestuurder weet je echter niet welke richting de boot uitvaart. Het systeem zou de bestuurder dus in de richting van de Krakele (of nog beter de Scheepsdale, als die open zal zijn) moeten sturen want tegen de bestuurder aankomt aan de Warande of de Dampoort zal deze ook openstaan.

 

Ingrijpen nodig om veiliger te fietsen aan Boeverie

Open en Jong Vld Brugge vragen een oplossing voor het onveilige fietsverkeer tussen het station van Brugge en de balkonrotonde op de Koning Albert I-laan.  De werken aan de stationsomgeving zijn al even aan de gang. Sinds enkele weken is er opnieuw doorgang mogelijk aan de Boeveriepoort.

Fietsers, komende van het station, rijden momenteel links in derijrichting, mooi afgeschermd met betonblokken van de rijbaan. Halverwege, tussen het station en de balkonrotonde op de Koning Albert I-laan, moeten fietsers de weg dwarsen. Daarvoor zijn verkeerslichten geïnstalleerd. “Op die plaats wordt het gevaarlijk” aldus Jong VLD voorzitter Michiel Vanroose. “Er is geen markering of aanwijzing waar fietsers precies moeten rijden. Velen rijden op het voetpad, andere volgen de weg en rijden zelfs de balkonrotonde op. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden, in eerste instantie voor de fietser, maar tevens voor de automobilist. Zo zag ik al fietsers op de rotonde”

Tijd om in te grijpen!

De liberalen kaarten dit probleem bewust nu aan, zodat de verkeerssituatie veiliger kan zijn tegen 1 september, de start van het nieuwe schooljaar. Gemeenteraadslid Jasper Pillen volgt de situatie mee op en roep de stad en het Gewest op nu snel in te grijpen: “Brugge is een fietsstad. Het fietsverkeer moet zo veilig mogelijk verlopen. De stad en het gewest moeten hier meteen ingrijpen. Over een kleine 2 weken gaan honderden fietsers van deze route gebruik maken.”

 

 

Nu ook einde straffeloosheid voor Nederlanders in Brugge

Op donderdag 3 maart werd het verdrag gestemd in de Kamer waardoor Nederland en België rechtstreeks informatie zullen kunnen uitwisselen over overtreders van het verkeersreglement of niet-betalers van parkeerretributies. Het verdrag treeft over maximum 2 maanden in werking.

BEN_83871

Zodoende zullen onder meer de aan de grens gelegen gemeentes de betaling van onbetaalde boetes kunnen vorderen bij Nederlandse onderdanen, aan wie de boetes rechtstreeks zullen worden bezorgd. Na verscheidene jaren wetgevend werk keurde de Kamer de tekst goed en het akkoord treedt vandaag 3 maart in werking.

 

Er bestaat een gelijkaardig bilateraal akkoord met Frankrijk sinds 2013. Minister Galant, van wie ik de woordvoerder ben, beschouwt dit als een belangrijke stap in haar streven naar het komaf maken met het gevoel van straffeloosheid dat bij een aantal bestuurders leeft: “Een vastgestelde overtreding moet leiden tot een bestrafte overtreding. Dit geldt voor iedereen, ook voor de buitenlandse overtreders. Er mag geen straffeloosheid meer bestaan voor onbetaalde boetes” meldde ze terecht.

In 2015 stelde ik het College hierover al een vraag. Uit het antwoord bleek toen dat er wel degelijk iets schort met de inning van retributies voor buitenlandse chauffeurs. Dit is frustrerend voor de Bruggeling: enerzijds het (te) streng afdwingen van de parkeerregeling door de privéfirma en de hoge prijzen voor parking en anderzijds het besef dat toeristen niet altijd tot betaling worden gedwongen. Die tijd is binnenkort, net zoals dat al 2 jaar is voor de Fransen, ook voor de Nederlanders gedaan.

Boetes en retributies zullen niet retroactief geind kunnen worden.

 

Pleidooi voor een inleverbus!

Jong Vld Brugge pleitte met een actie aan de Biekorf-bibliotheek voor de installatie van een inleverbus. Een inleverbus is een intelligente bus waarin je na het aanmelden met je ID-kaart op elk moment van de dag boeken, cd’s, dvd’s en tijdschriften kan inleveren bij de bibliotheek.

FOTO FERNAND PROOT BIEKORF BRUGGE. BOEKENACTIE JONG VLDIn andere steden en gemeenten wordt dit systeem al gebruikt. Met een inleverbus kan je ten allen tijde, ook ’s avonds en op zon- en feestdagen, de ontleende boeken e.d. inleveren. Dit biedt extra comfort aan mensen die ‘s avonds langer moeten werken of op zaterdag druk in de weer zijn. Het is belangrijk om ook voor deze Bruggelingen een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden.

Foto: F. Proot

 

Walburga na ontzegening: een nieuwe invulling is nodig!

Samen met Mercedes Van Volcem pleitte ik ervoor dat de stad Brugge straks kansen krijgt om minder gebruikte kerken anders te gebruiken.

Open Vld Brugge kijkt al maanden uit naar de beslissing van het bisdom en de stad met betrekking tot enkele kerken die aan de eredienst zouden worden onttrokken.

In binnen- en buitenland werden al evenementenruimtes, boekenhandels, hotels, … ingericht in leeg kerkelijk patrimonium.  Wij deden meteen een concreet voorstel voor een toekomstige herbestemming van St. Walburga: wij pleiten er voor om de kerk om te vormen tot een kunsten- en congreszaal. Amuz, een 17e eeuwse augustijnenkerk in het centrum van Antwerpen, maakte deze geslaagde transformatie al. Onder andere het Festival van Vlaanderen is er thuis. Brugge kan dergelijke extra infrastructuur gebruiken en het zou een unieke troef zijn voor meerwaardezoekers, met respect voor het patrimonium.

Open Vld dringt aan op een ernstig reflectieproces, over de partijgrenzen heen en samen met de geloofsgemeenschap, om na te denken over het nuttig gebruik in het algemeen belang van dit enorme patrimonium in onze stad. Het gaat dan bijvoorbeeld ook om de nu voor de Bruggelingen afgesloten prachtige tuinen en parken die eigendom zijn van de kerk maar waarvoor de Brugse belastingsbetaler veel geld neertelt. Deze moeten meer opengesteld worden. Maar ik denk dan bijvoorbeeld ook aan het inrichten van een bibliotheek of een stille lees- en studieruimte in een Brugse klooster.

 

Oplossing parkeer-discussie plein Koolkerke

Op de Stedelijke Werkgroep Verkeer werd het debat gevoerd over het parkeren op en langs het Koolkerkse dorpsplein. Ik had hierop aangedrongen, nadat heel wat onduidelijkheid was ontstaan.

e9f_1439345807

De werkgroep heeft alvast de volgende beslissingen genomen:

- het ‘verboden toegang’-bord aan het plein zal worden verwijderd. Dit is niet meer actueel en leidt alleen maar tot nog meer verwarring.

- langs de Arendstraat komt er aan 1 kant een bord E9f zodat er half op het voetpad kan geparkeerd worden. Op die manier blijft de doorstroming veilig. Het voetpad is breed genoeg om dit aan te kunnen.

Persoonlijk ben ik wel voor een tijdsaanduiding (net voor en na de schooluren). De politie zal dit opvolgen.

De gemeenteraad moet deze maatregel nu binnenkort definitief goedkeuren.

Ik hoop alvast dat de problematiek nu definitief opgelost is en dat de al meer dan 30 jaar durende situatie nu verder zonder problemen zal blijven bestaan. Een volgende stap zal de volledige heraanleg zijn van het plein.