POLITIEBEGROTING 2018 : de wijkwerking van de Brugse Politie verdient extra aandacht.

In november wordt traditioneel de politiebegroting voor het volgende jaar besproken door de Brugse gemeenteraad.

“Het is het ideale moment om als raadsleden de Politie te bedanken voor haar inzet in het belang van de Brugse bevolking. De Brugse politie heeft het bijzonder druk. In de eerste plaats is er de zorg voor de Bruggeling maar er zijn ook de vele iljoenen toeristen, de haven, de problematiek van de transmigratie die aaraan verbonden is, het voetbal, de Refuge en de gevangenis en uiteraard ook de vele activiteiten georganiseerd voor en door de Bruggelingen” zeggen Mercedes Van Volcem en Jasper Pillen.

Jasper-6635-2De politiebegroting 2018 voorziet in een stijging met 1,25 miljoen euro oals voorzien was in de meerjarenplanning. Bijna 80% van die som gaat naar de salarissen. Verder gaat er ook veel aandacht naar investeringen in beschermend en modern materiaal. Zo werd er in november nog een mobiele wegsperring aangekocht, erg nuttig in de huidige context van terreurdreiging. Ook voor ICT toepassingen die het leven voor de agent én de burger moeten vereenvoudigen, werd budget voorzien.

Open Vld wees tijdens de zitting echter op        1 grote uitdaging: de wijkwerking komt door het steeds maar uitgebreider takenpakket van de Brugse politie meer onder druk te staan. Dit is geen ‘oppositiepraat’, het bestuur en de politie geven dit letterlijk ook toe in de toelichting bij de begroting. Het mechanisme is relatief simpel uit te leggen: door de steeds drukkere agenda van de Brugse politie worden ook de Brugse wijkagenten steeds vaker ingeschakeld elders dan in hun buurt. Bijvoorbeeld op een weekendevent, voor een voetbalwedstrijd, … Uiteraard hebben de agenten daarna recht op recup voor de gepresteerde weekend- en nachturen. Hun buurt ‘verliest’ hun wijkagent dus 2 maal: één keer als de agent niet in de buurt maar elders aan de slag gaat én nog een keer als die persoon zijn of haar (terechte) rechten uitoefent.

Volgens Open Vld moet deze beweging gestopt worden. De wijkagenten zijn de ogen en de oren van hun buurt. De huidige context van de terreurdreiging, met een persoon uit Sint-Pieters die in Brussel tot actie overging en militairen aanviel, de situatie aan het Brugse station maar ook elders waar onder andere spijbelen mee aan de basis ligt van nog zwaardere feiten, … Telkens spelen wijkagenten bij de vroegedetectie én bij de opvolging een cruciale rol. Enkel met interventies op het moment van de feiten gaan we dit probleem niet voldoende in kaart

kunnen brengen noch kunnen oplossen. Er moet dus extra budgettaire ruimte vrijgemaakt worden voor de wijkwerking. De verdedigbare politieke keuze die vroeger werd gemaakt om gedecentraliseerd te werken, steunen wij. Maar dan moet je ook je wijkwerking écht uitbouwen. We moeten dus voldoende wijkagenten hebben,die beheersbare gebieden aandoen en daar een echt aanspreekpunt zijn voor de burgers. De wijkagenten moeten daarvoor ook het gepaste

materiaal en de gepaste verloning hebben. Een voorbeeld? De oude Nokia-telefoon die ze nu hebben als diensttelefoon is totaal achterhaald. Een moderne wijkagent verdient een smartphone zodat hij of zij op de sociale media kan, via what’s app kan communiceren met de burgers, foto’s kan nemen van bepaalde situaties en meteen op het meldpunt van de stad bepaalde zaken kan signaleren.

Met Open Vld gaan we het blijven opnemen voor de Brugse politiemensen, we doen dit in het belang van al de Bruggelingen

 

Uitbreiding fietsenstallingen station Brugge op komst.

Minister van Mobiliteit Bellot, van wie ik de woordvoerder ben, heeft op 7 november het onderstaande in de Kamercommissie Infrastructuur verklaard. In oktober werden er al 2 vergaderingen georganiseerd tussen de Stad Brugge en de NMBS. Tijdens die vergaderingen werden verschillende pistes voorgesteld om de capaciteit van de fietsenstallingen aan het station van Brugge te verhogen. Op korte termijn zullen er nu beslissingen genomen worden over welke pistes zullen gevolgd worden. De technische haalbaarheid, de feitelijke capaciteitsverhoging en de kostprijs zullen daarbij in overweging genomen worden.

15626290_1307717792633909_2620938819863476732_o[1] (2)

Antwoord van de Minister:

“Fietsenstallingen aan station van Brugge

De stationsparkings spelen een sleutelrol in de intermodaliteit. NMBS garandeert dat ze over de ontwikkeling van haar parkingaanbod waakt, bovenop het treinaanbod. In het toekomstige investeringsplan voorziet NMBS in de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen, ook voor fietsers.

Voor wat de situatie in Brugge betreft, laat NMBS mij weten dat zij in  oktober heeft samengezeten met de stad en dat er oplossingen worden gezocht om het aantal fietsenstallingen aan het station van Brugge gevoelig te verhogen.

Er werd een werkpiste besproken om aan de zijde centrum de fietsenrekken met een 600-tal plaatsen uit te breiden, aansluitend aan de bestaande fietsenstalling. Deze piste wordt nu verder geëvalueerd door beide partijen.

Aan de kant van Sint-Michiels wordt de oplossing gezocht in de plaatsing van  etagerekken in de bestaande fietsenstalling onder het KAM-gebouw. Het aantal fietsparkeerplaatsen zou daardoor kunnen worden uitgebreid met een 500-tal plaatsen. Dit is de meest klantvriendelijke oplossing, maar tegelijk ook een dure oplossing. NMBS zal bekijken in hoeverre dit kan worden verwezenlijkt met de beschikbare middelen.

De NMBS en Infrabel zijn eindelijk klaar met de harmonisering van hun meerjareninvesteringsplannen, inclusief de bijkomende middelen uit het investeringspact.

Het resultaat van deze harmoniseringsoefening is een gezamenlijk voorstel van beide ondernemingen, waarover nu met de Gewesten wordt overlegd. In afwachting van de conclusies van dit overleg is het voorbarig om precieze vooruitzichten mee te delen met betrekking tot uw vraag.”

 

Pleidooi voor een urnenbos in Brugge

  • Jasper Pillen (Open Vld) pleit voor urnenbos in Brugge

Deze week is het Allerheiligen en Allerzielen. Duizenden Bruggelingen gaan op één van de stedelijke begraafplaatsen hun overleden familie en vrienden gaan herdenken. Naar aanleiding van deze dagen lanceert Open Vld via gemeenteraadslid Jasper Pillen het idee om in Brugge een ‘urnenbos’ in te richten.

Wat is een urnenbos?

De naam zegt het al: het is een bos of een duidelijk afgebakend deel van een bos waar biologisch afbreekbare urnen van een gecremeerde overledene kunnen begraven worden. Het achterliggende idee is dat je ‘terugkeert’ naar de natuur en dat de familie en vrienden de overledene kunnen herdenken in de stilte en de rust van het bos, op een bankje of aan een waterelement.

Hoe werkt dit dan precies?

In de gemeenten waar men al zo’n bos heeft (Roeselare, Antwerpen, …) is het principe steeds hetzelfde: het zijn stadsmedewerkers die de urne begraven op een niet-aangegeven plaats. De namen van de personen wiens urne daar werd begraven, worden aangebracht op een herdenkingsmonument aan de toegang tot het bos zoals je al hebt aan de strooiweides. In het bos zelf zijn er geen monumenten of zerken. Het bos ziet er eigenlijk uit als een gewoon bos met die uitzondering dat men er de intimiteit van de plek niet verstoort, zoals men dat ook niet doet op een begraafplaats. Het bos is publiek toegankelijk zoals ook begraafplaatsen dat zijn.

Waarom een urnenbos?

De gedachte dat mensen ‘terugkeren’ naar de natuur is de voornaamste reden waarom men elders deze vorm van begraven en herdenken inricht. Daarnaast is dit ook ecologisch. Het lichaam wordt gecremeerd en de as wordt in een biologische urne begraven die zichzelf afbreekt in de grond. Uiteraard blijven daarnaast gewone graven, urnenmuren en strooiweides bestaan. Het gaat hier om een nieuwe en vrijblijvende manier van begraven.

Waar kan dit komen in Brugge?

Dit voorstel moet alle kansen krijgen daarom stellen we nu niet één specifieke locatie voor. En misschien kan er wel een volledig nieuwe locatie gevonden worden? Nabestaanden kunnen misschien zelf een boom schenken naar analogie van een geboortebos. Dan hebben we er meteen een nieuwe groene zone bij in Brugge.

 

A11: stop nu aan zwaar vervoer door Koolkerke en Dudzele!

Als sinds 2014 vraagt gemeenteraadslid Jasper Pillen een doorgedreven onderzoek én een oplossing voor de problematiek van barstende huizen langs de Brugse Steenweg te Koolkerke. “De problemen worden veroorzaakt door het vele zware vrachtvervoer dat de Brugse Steenweg neemt richting de haven. Naar aanleiding van verschillende klachten hierover van bewoners, organiseerde ik een rondvraag. Vele tientallen huizen vertonen barsten en scheuren door het daveren van de betonvakken op de steenweg” vertelt Jasper Pillen. Er werden een aantal schadedossiers geopend en dankzij de acties werd op 2 plaatsen de steenweg heraanlegd, wat zeker tijdelijk tot minder overlast leidde. Toch blijven de problemen bestaan.

Samen met Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem wil Jasper Pillen dat er een verbod komt voor niet-plaatselijk zwaar vrachtvervoer op de Brugse en Dudzeelse Steenweg. “Dankzij de A11 is het niet langer nodig voor vrachtwagens om door de dorpskernen van Koolkerke en Dudzele naar de haven te rijden” menen Mercedes Van Volcem en Jasper Pillen.

Vlaams Parlementslid Van Volcem diende hierover al een vraag in bij bevoegd Minister Ben Weyts.  “Ik hoop dat de Minister luistert naar de verzuchtingen van de burgers. Zijn diensten beschikken alleszins over al de verzamelde informatie van de bewoners. De enige correcte beslissing is het bannen van doorgaand zwaar vrachtvervoer in Koolkerke en Dudzele.”

 

1 september – Open Vld wil meer ‘oplichtende’ borden 30 km/h in Brugge

Sinds 2005 zijn alle schoolomgevingen zones geworden waar men niet sneller mag rijden dan 30 km/h. Signalisatie en in Brugge ook Octopus-borden duiden deze zones aan. Maar volgens Open Vld Brugge kan dit nog veel beter.

“In het belang van onze schoolgaande jeugd pleiten wij voor meer oplichtende borden ‘zone 30’ voor en na de schoolbel in Brugge” stellen Mercedes Van Volcem en Jasper Pillen, gemeenteraadsleden voor Open Vld. Nu zijn de borden niet altijd even goed geplaats, zijn ze klein of werken ze niet of net juist de hele tijd. Op sommige plaatsen zijn er ook nog geen borden.

Diverse onderzoeken, onder meer de VAB Mobiliteitsbarometer, hebben al aangetoond dat automobilisten zo’n tijdelijke en duidelijkere signalisatie beter naleven. “Voor de automobilist is de situatie duidelijker. Onderzoek wijst uit dat de chauffeurs zich ook beter aan de regels houden dan in een ‘gewone’ zone 30. De verkeersveiligheid wint dus bij het installeren van deze oplichtende palen omdat de burgers echt overtuigd zijn dat het op bepaalde tijdstippen nodig is om trager te rijden” aldus Jasper Pillen.

“Nu zijn de Brugse zones 30 vaak te beperkt aangeduid. Bijvoorbeeld na 2 maanden schoolvakantie zouden meer en beter geplaatste oplichtende borden in het straatbeeld de automobilisten nog eens extra kunnen wijzen op de verplichting tot het respecteren van de snelheid” zeggen de liberale raadsleden.

Het Brugse stadsbestuur is bezig met het in kaart brengen van de schoolomgevingen. Open Vld steunt hen in dit engagement. “Maar wij vragen met aandrang dat deze oplichtende borden deel zullen uitmaken van de oplossing” stellen Pillen en Van Volcem nog.

 

Oplossing verkeerslichten Dampoort dringt zich op

De problemen met de verkeerslichten aan de Dampoort blijven aanhouden. Gemeenteraadslid Jasper Pillen vraagt opnieuw aan de stad én aan de bevoegde Vlaamse dienst om in te grijpen. “De lichten zijn nu al een tijdje ernstig ontregeld. Op bepaalde momenten heeft iedereen op het kruispunt zeer lang rood. Op andere momenten duurt het groen licht erg kort zodat er amper wagens kunnen passeren. Hiervoor moet een oplossing komen”.

De situatie leidt tot lange wachtrijen en tot onbegrip bij veel chauffeurs. “Dit weekend stond er een rij wagens aan te schuiven tot bijna aan de boot naar Damme” kon Pillen zelf ter plaatse vaststellen.

Jasper Pillen vraagt aan de wegbeheerder om snel in te grijpen, zeker met 1 september in het verschiet. “Eventueel moet de stad politioneel waar dat mogelijk is, ondersteuning bieden”.

 

‘Berekken’ in alle deelgemeentes graag!

Open Vld Brugge wil elke maand vanaf heden een extra gemeenteraad / berek in een deelgemeente over de deelgemeente. Dat zeggen fractieleider Van Volcem en raadslid Jasper Pillen. Het uitgangspunt van Open Vld Brugge is dat alle deelgemeenteneven belangrijk zijn, evenals de binnenstad. Berekken in de deelgemeenten kunnen op die manier de politiek dichter bij de burger brengen en beter focussen op wat zich in de deelgemeenten afspeelt.

Brugge telt Zeebrugge, Zwankendamme, Lissewege, Dudzele, Koolkerke, Kristus Koning en Brugge centrum, Sint -Pieters en Sint-Jozef, SInt-Andries, Sint-Michiels, Sint-Kruis en Assebroek (14). Elke deelgemeente heeft noden. Veilige fietspaden, proper groen, files, coördinatie van werken, sportinfrastructuur, open ruimtes, woon- en werkplekken, plaats voor kinderen en jeugd, verenigingen met noden.

Het was raadslid Jean–Marie De Plancke, eveneens Open Vld, die indertijd met het idee kwam om berekken in Zeebrugge te laten plaatsvinden.

Vandaag is er daardoor voor het eerst een volledig berek gewijd aan Zeebrugge.

“Het stadsbestuur heeft niet altijd oog voor Zeebrugge. Zeebrugge is het lelijke eendje van de Vlaamse kust” zegt Jean-Marie De Plancke.

Open VLD wil dat Zeebrugge opnieuw positief bekeken wordt. Mensen moeten fier kunnen zijn als ze naast de haven wonen.  De haven zorgt voor veel werkgelegenheid.  Het is tijd voor een masterplan voor Zeebrugge. “Een mooier, veiliger en gezelliger  Zeebrugge”.

Een deelgemeente waar men woont tussen de haven en het prachtige strand. Het groen en voetpaden (zie o.a. Baron De Maerelaan is slecht onderhouden door veel onkruid). 

‘De infrastructuur kan veel beter.’, vervolledigt Van Volcem. ‘Een mooie boulevard moet je maken van de Baron de Marelaan.’ 

Andere opdrachten zijn het Eliagebouw mooi inbufferen,  quid domein Knaepen en de vismijnsite,  van oude ongebruikte spoorbeddingen kan er een wandelpad gemaakt worden, bedrijvigheid en Tijdokstraat mooi inbufferen, meer strandbars op het strand, evenementen in Zeebrugge (bioclat, we can dance), zwemmen op het strand, een houten treintje op het strand, natuurwandeling organiseren, een watertaxi van Tijdokstraat naar het strand, veilieg fietspaden naar Zeebrugge en in Zeebrugge, een goede communicatie inzake ontsluiting en te plannen infrastructuurwerken,  vlot verkeer. 

In Heist is men bezig aan een revival. Diverse plannen worden opgemaakt.  Ook Zeebrugge verdient beter. Tijd voor een burgemeester van Zeebrugge, minstens een schepen van Lissewege, Zwankendamme en Zeebrugge die elke dag de belangen bewaakt van de mensen die er wonen. Het huidige stadsbestuur vergeet ze vaak.

Vandaar vragen wij een aparte gemeenteraad per maand per deelgemeente zodat de belangen van de deelgemeente niet enkel in folders komen maar ook de agenda uitmaken van de gemeenteraad en er een open dialoog kan ontstaan.  In Antwerpen zijn er districten. In steden boven 100.000 inwoners kan dat. Brugge voert een gecentraliseerd beleid maar een extra gemeenteraad per jaar per deelgemeente lijkt me een heel goeie zaak om per deelgemeente horizontaal de zaken te benaderen. Nu denkt elke schepen vanuit zijn bevoegdheid. Hokjes denken zal verdwijnen als je met alle betrokkenen over een gebied denkt, samen met de bevolking en een vrijgemaakt budget.

 

Open Vld wil snelle uitrol ‘kort’-parkeren

Open Vld wil dat het stadsbestuur snel het systeem van gratis ‘kwartier’-parkeren uitrolt in de hele stad. Al in de maand februari kreeg gemeenteraadslid Jasper Pillen in de gemeenteraad het antwoord dat het proefproject in de Rijselstraat positief werd beoordeeld. Pillen roept nu, een paar maanden later, samen met fractieleider Mercedes Van Volcem, op tot een snelle installatie van de sensoren in de andere deelgemeenten. Van Volcem & Pillen : “Als liberalen ondersteunen wij de Brugse buurtwinkels. Het beleid moet dat ook doen. Overal waar wij komen, wordt de vraag naar een dergelijk gratis kortsysteem gevraagd door handelaars én omwonenden.”

Concreet vragen gemeenteraadsleden Pillen en Van Volcem dat de stad snel nieuwe locaties aanduidt waar de gratis kort-parkeerzones kunnen komen en dan snel de sensoren plaatst. Het systeem moet volgens de liberalen zeker ook gratis blijven. “De evaluatie van de test is positief en de vraag naar het systeem is groot. Op wat wacht Brugge om haar lokale handelaars te steunen?”

Daarnaast herhalen de Brugse liberalen nog eens hun pleidooi om de korte parkeertijd van 15 minuten in de binnenstad op te trekken naar 30 minuten. “15 minuten is te kort om een snelle boodschap te doen. We moeten er over waken dat onze middenstand in de binnenstad kan blijven leven. Daarom moet de kortparkeertijd in de binnenstad opgetrokken worden tot 30 minuten” menen Pillen en Van Volcem

 

Duidelijke timing dossier hoogspanningskabel

Elia organiseerde op 7 maart een infomarkt in Brugge over het project van de nieuwe 380kV-hoogspanningsleiding. Zoals u zich waarschijnlijk nog kunt herinneren, werd toen na massaal protest vermeden dat deze nieuwe lijn boven Koolkerke ging passeren. Uiteindelijk werd de nieuwe 380kV-lijn ondergronds te noorden van Koolkerke gebouwd. Ook werd beloofd dat de bestaande 150kV-lijn afgebroken zal worden eens de nieuwe ondergrondse lijnen operationeel zullen zijn.

Op de infomarkt van 7 maart heeft Elia voor het eerst de timing bekend gemaakt van deze voor Koolkerke belangrijke werken. Deze is als volgt:

    • Begin 2018 starten de werken om de bovengrondse 150 kV-lijn die vertrekt aan het Zuidervaartje af te breken. Hiervoor moet de nieuwe 380 kV-lijn afgewerkt zijn. Daarna zal een nieuwe, ondergrondse 150 kV-lijn aangelegd worden onder de berm van de Damse Vaart langs de Noorweegse Kaai.
  • In 2019 zal dan begonnen worden met de afbraak van de bestaande bovengrondse 150 kV-lijn die Koolkerke overspant. Deze werken zouden relatief snel afgewerkt moeten worden. Eind 2019 – begin 2020 zouden de kabels en de masten weg moeten zijn uit Koolkerke.

 

Ik volg dit dossier al jaren van dichtbij op en zal dit blijven doen. Ik hield er daarom u te informeren over deze nieuwe informatie en over de aangekondigde timing.

 

Oplossing Vlamingdam – St. Jorisstraat in zicht?

Ik vraag al jaren aandacht voor deze problematiek. In de gemeenteraad van juni 2016 werd mijn interpellatie over de verkeerssituatie op de as Vlamingstraat – St. Jorisstraat – Vlamingdam besproken. De cijfers die hierop werden verkregen via een schriftelijke vraag tonen aan dat er een scherpe stijging is op het vlak van materiële en ook letselongevallen. De cijfers zijn duidelijk: bijna elke maand zijn er 2 schadegevallen en de as is zowel de recordhouder als de sterkste stijger op vlak van schadegevallen, ongevallen en gewonden (!).

De verschillende problemen (snelheid, bussen, trillingen, ongevallen, …) zijn aan bod gekomen.

 De Burgemeester was, in tegenstelling tot eerder in juni toen ik de problematiek aanhaalde, duidelijker in z’n antwoorden. Positief is ook dat de antwoorden in de lijn liggen van wat de delegatie bewoners te horen kreeg.

13322114_1418638624828767_3402402388230883485_nEr werd het volgende gemeld:

- de werken aan de Katelijnestraat worden momenteel gepland. Daarna zou het aan de beurt zijn om de as Vlamingstraat – St. Jorisstraat - Vlamingdam opnieuw in te richten, te beginnen met de riolen. Dan zouden ook infrastructuur-aanpassingen aan de straat kunnen aangebracht worden. Dit zal helaas nog tijd vragen, een timing kon niet gegeven worden.

- de wegendienst kreeg de opdracht om relatief snel te onderzoeken wat er kan gebeuren op korte en middellange termijn. De burgemeester kon geen timing geven maar beseft dat er voortgedaan moet worden. We hebben alvast gemeld dat we de druk gaan hooghouden.

- zoals u hebt kunnen lezen is er heel wat te doen in heel Brugge over de bussen. Er werd meermaals gezegd dat er wordt gezocht naar een eerlijke spreading en dus oplossing voor oa de straten. Ook dit gaan we opvolgen.

Positief is dus dat de druk van de bewoners en van enkele raadsleden lijkt te werken. We houden de situatie op de as alvast zeker op de agenda.