Press "Enter" to skip to content

Persmededeling n.a.v. afnemen enquêtes in Ezelstraat / Sint-Jacobsstraat

Na een bevraging van actieve ondernemers in de Ezelstraat en de Sint-Jacobsstraat door Jong VLD Brugge volgt een eerste stand van zaken. Deze bevraging kadert in een groter geheel waarbij alle Brugse poortstraten onder handen genomen worden. De handelaars in de Langestraat werden eerder bezocht.

Jong VLD Brugge neemt het ondernemersklimaat in de poortstraten onder de loep omdat de Brugse jonge liberalen merken dat hun stem maar moeilijk gehoord wordt, in tegenstelling tot deze van de handelaars in het stadscentrum.
Toch is het merendeel van kleine zelfstandige ondernemers in deze poortstraten terug te vinden en verdienen zij eenzelfde toewijding van het stadsbestuur.

Aan de hand van enkele kernthema’s werd gepeild naar de globale mening van deze handelaars. De resultaten worden als volgt gepresenteerd:

Parkeerbeleid

Conclusies enquête:
De Ezelstraat kent verschillende winkels die vallen onder de rubriek ‘detailhandel’. Ook de horeca is nadrukkelijk aanwezig. Heel wat ondernemers zijn misnoegd over de houding van de controleurs van het parkeerbedrijf. De ondernemers onderscheiden zich door hun specifiek aanbod of hun familiaal karakter. Dit staat haaks op de rigide houding van de controleurs en de uitgevoerde controles.

Reactie + voorstel Jong VLD:
Waar vroeger de ‘geest van de wet’ heerste is het nu enkel de ‘letter van de wet’. Jong VLD pleit niet voor laksheid en straffeloosheid maar wel voor redelijkheid en klant- en ondernemersvriendelijkheid. Over bepaalde vormen van controle, zoals het wachten aan de wagen, zou de Stad een duidelijk signaal moeten sturen dat dit ongewenst is.

Jong VLD Brugge pleit dan ook voor het invoeren van ‘halfuur’-parkeren in plaats van de bestaande ‘gele’ formule van 15 minuten. Enkele boodschappen doen in de buurtwinkels of bij de detailhandel kan onmogelijk in 15 minuten gedaan worden.
Dit moet het ook mogelijk maken voor de ondernemer om zonder zorgen te kunnen laden en lossen. Dit kan bijvoorbeeld ingevoerd worden d.m.v. elektronische parkeermeters die het duidelijk maken wanneer het bijna tijd is om te vertrekken.

Contacten met de stad

Conclusies enquête:
De ondernemer is globaal gezien, met enkele gemotiveerde uitzonderingen, tevreden over de contacten met de stadsdiensten. Ze hebben het gevoel gehoord te worden door de bevoegde ambtenaren.

Reactie + voorstel Jong VLD:
De “één loket”-functie en een maximale uitbreiding van elektronische toepassingen (vergunningen, attesten, contacten, …) moeten verder uitgebouwd worden.
Elke vraag/opmerking van een ondernemer zou binnen een realistische termijn moeten behandeld worden door het ‘één loket’.

Profilering van de poortstraten

Conclusie enquête:
Hierover is de ondernemer allesbehalve tevreden. De straat ziet er momenteel uit als een derderangs winkelstraat. De straat moet opgeleukt worden, pandkraak en langdurige leegstand moeten worden tegengegaan.

Ook moet zowel de Bruggeling als de toerist de Ezelstraat nog leren kennen als winkelstraat en niet enkel als een verbindingsweg tussen de Ring en het handelscentrum of de parking aan de Biekorf.

Reactie + voorstel Jong VLD:
Leegstand is zeer onaantrekkelijk voor een straat dat zich moet kunnen profileren als winkelstraat. Het stadsbestuur moet hier dan ook de juiste incentives geven aan ondernemers of particulieren die iets met deze panden kunnen aanvangen. Het subsidiëren van ondernemers die hier een pop-up-straat van kunnen maken lijkt ons een zeer mooi project. Kleine ingrepen zoals bloembakken en meer vuilnisbakken om het sluikstorten tegen te gaan zouden ook niet misstaan.

Dat zelfs veel Bruggelingen de weg naar de Ezelstraat niet vinden is zeer jammer. Een duidelijke aanduiding dat het Brugse winkelcentrum niet stopt aan het begin van de Sint-Jacobsstraat zou al een hele verbetering zijn. Wij denken bijvoorbeeld aan een verlicht en duidelijk bord dat de deelnemende ondernemers aanduidt. Uit de enquête blijkt dat er voldoende goodwill is voor dergelijke oplossing.